Gratulálunk! Az év fordítója Efraim Israel!
Hírek

Profil: Szalki dr. Bernáth Attila

Szerzők (0+10/14)

Kezdet: Határ: <--   -->

Művek (0+50/190)

0. Im Winter trink ich und singe Lieder [Bodenstedt, Friedrich von; de]
1. Abendlied eines Bauermanns [Claudius, Mathias; de]
2. Abseits [Storm, Theodor; de]
3. Als der Hund tot war [Claudius, Mathias; de]
4. Alte Liebe [Bodenstedt, Friedrich von; de]
5. Am Apfelbaum [Fontane, Theodor; de]
6. Am Fenster lehn ich [Storm, Theodor; de]
7. Am Wege [Ritter, Anna; de]
8. An den Tod An meinem Geburstage [Claudius, Mathias; de]
9. An die Ersehnte [Dehmel, Richard; de]
10. A die Mütter [Uhland, Ludwig; de]
11. An eine Rose [Hölderlin, Friedrich; de]
12. An Elise Fontane [Fontane, Theodor; de]
13. An Emilie [Fontane, Theodor; de]
14. Aphorismus zum Thema: Paradies [Bodenstedt, Friedrich von; de]
15. April [Storm, Theodor; de]
16. Auf den Mund [Hoffmann von Hoffmannswaldau, Christian; de]
17. Auf Wiedersehen [Storm, Theodor; de]
18. Aufblick [Dehmel, Richard; de]
19. August [Storm, Theodor; de]
20. Aus schwerer Stunde [Dehmel, Richard; de]
21. Bann [Dehmel, Richard; de]
22. Begegnung [Storm, Theodor; de]
23. Begegnung [Dehmel, Richard; de]
24. Begegnung [Mörike, Eduard; de]
25. Bei dem Grabe meines Vaters [Claudius, Mathias; de]
26. Bettlerliebe [Storm, Theodor; de]
27. Beutst du dem Geiste seine Nahrung [Fontane, Theodor; de]
28. Bitte [Lenau, Nikolaus; de]
29. Das Eine [Dehmel, Richard; de]
30. Das Göttliche [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
31. Das Grab im Busento [Platen, August von; de]
32. Das Hohelied [Heine, Heinrich; de]
33. Das Ideal [Dehmel, Richard; de]
34. Das trunkene Lied [Nietzsche, Friedrich; de]
35. Das Wandesbecker Liedchen [Claudius, Mathias; de]
36. Der Asra [Heine, Heinrich; de]
37. Der Bach hat leise Melodien [Rilke, Rainer Maria; de]
38. Der Büßer [Ball, Hugo; de]
39. Der Esel [Claudius, Mathias; de]
40. Der Esel [Busch, Wilhelm; de]
41. Der Feuerreiter [Mörike, Eduard; de]
42. Der Frühling, Am ersten Maimorgen [Claudius, Mathias; de]
43. Der greise Kopf [Müller, Wilhelm; de]
45. Der Herbstwind rüttelt die Baume [Heine, Heinrich; de]
46. Der König von Thule [Goethe, Johann Wolfgang von; de]
47. Der liebe Weihnachtsmann [Dehmel, Richard; de]
48. Der Mann von fünfzig Jahren [Hesse, Hermann; de]
49. Der Pilgrim vor St. Just [Platen, August von; de]
Kezdet: Határ: <--   -->

Fordítások (0+50/233)

0. 1849 októberében [Im Oktober 1849; de ⇒ hu]
1. A csokor [Der Strauß; de ⇒ hu]
2. A csomaghordó mondja [Der Lastträger sagt; de ⇒ hu]
3. A dicsőség [Der Ruhm; de ⇒ hu]
4. A fél világot már bejártam... [Ich bin die halbe Welt durchzogen...; de ⇒ hu]
5. A fonólány éji dala [Der Spinnerin Nachtlied; de ⇒ hu]
6. A fűben [Im Grase; de ⇒ hu]
7. A háború [Der Krieg; de ⇒ hu]
8. A halál és a lányka [Der Tod und das Mädchen; de ⇒ hu]
9. A halálhoz Születésnapomon [An den Tod An meinem Geburstage; de ⇒ hu]
10. A halász [Der Fischer; de ⇒ hu]
11. A halk patak dallama cseng [Der Bach hat leise Melodien; de ⇒ hu]
12. A hársfa [Der Lindenbaum; de ⇒ hu]
13. A haza [Die Heimat; de ⇒ hu]
14. A Holdhoz [An den Mond; de ⇒ hu]
15. A kabaré után [Nach dem Cabaret; de ⇒ hu]
16. A kedv [Die Lust; de ⇒ hu]
17. A kedves télapó [Der liebe Weihnachtsmann; de ⇒ hu]
18. A kedvesem szívét nagyon bezárta [Mein Liebchen hat das Herz sich abgeschlossen; de ⇒ hu]
19. A kertben [Im Garten; de ⇒ hu]
20. A kincsem [Mein Eigentum; de ⇒ hu]
21. A költő munkadala [Dichters Arbeitslied; de ⇒ hu]
22. A kurtizán [Die Kurtisane; de ⇒ hu]
23. A lecsillapodott [Der Abgekühlte; de ⇒ hu]
24. A munkásember [Der Arbeitsmann; de ⇒ hu]
25. A nagy és a kis kutya vagy Packan és Alard [Der große und der kleine Hund oder Packan und Alard; de ⇒ hu]
26. A német nyelv [Die deutsche Sprache; de ⇒ hu]
27. A nép hangján [Im Volkston; de ⇒ hu]
28. A párkákhoz [An die Parzen; de ⇒ hu]
29. A patak halk dallama súg [Der Bach hat leise Melodien; de ⇒ hu]
30. A postakocsis [Der Postillion; de ⇒ hu]
31. A rémkirály [Der Erlkönig; de ⇒ hu]
32. A szájra [Auf den Mund; de ⇒ hu]
33. A szamár [Der Esel; de ⇒ hu]
34. A szamár [Der Esel; de ⇒ hu]
35. A szerelem [Die Liebe; de ⇒ hu]
36. A szívem [Mein Herz; de ⇒ hu]
37. A tavasz dicsérete [Lob des Frühlings; de ⇒ hu]
38. A tavasz. Az első májusi reggelen [Der Frühling, Am ersten Maimorgen; de ⇒ hu]
39. A távoli lant [Die ferne Laute; de ⇒ hu]
40. A távoli M.- hez [An die entfernte M; de ⇒ hu]
41. A tolvaj leány [Die Diebin; de ⇒ hu]
42. A tűzlovas [Der Feuerreiter; de ⇒ hu]
43. A vándor éji dala II. [Wanderers Nachtlied II.; de ⇒ hu]
44. A vezeklő ember [Der Büßer ; de ⇒ hu]
45. A világ [Die Welt; de ⇒ hu]
46. A világ folyása [Weltlauf; de ⇒ hu]
47. A világ velem jól elbánt... [Die Welt war mir zuwider…; de ⇒ hu]
48. A zarándok St. Just előtt [Der Pilgrim vor St. Just; de ⇒ hu]
49. Aforizma az édenkert témához [Aphorismus zum Thema: Paradies; de ⇒ hu]
Kezdet: Határ: <--   -->
Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap