This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő: Typotex Elektronikus Kiadó Kft., továbbiakban Adatkezelő.

Alapadatok: székhely: 1024 Budapest, Fillér u. 9-11., telephely: Olvasók Boltja, 1136 Budapest, Pannónia u. 35-37., adószám: 10274497-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-064077.

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az adatvédelmi és -kezelési politikát, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el az általa üzemeltetett oldalakon: www.magyarulbabelben.net, www.babelmatrix.org, www.visegradliterature.net 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.05.22-től érvényes.

Jelen szabályok kialakításakor Adatkezelő figyelembe vette a következőket:

-        az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásait;

-        2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;

-        az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;

-        a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az ONLINE PRIVACY ALLIANCE ajánlásait.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

2. Fogalmak meghatározása

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok összessége.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából a személyes adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára való hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által működtetett oldalakon regisztrál.

Gépi feldolgozás: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése, amennyiben ezeket a műveleteket gépi eszközökkel hajtják végre.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Nyilvánosságra hozatal: személyes adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, címe, e-mail-címe, azonosító jele (pl. eduID), valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

3. A kezelt Személyes adatok köre

3.1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, név, bármilyen személyes azonosító.

3.2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb, a felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3.3. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagokat (ún. cookie-kat) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása. A cookie-t Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkamazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A webhely megfelelő működésének biztosításához a következő cookie-kat használjuk:

A. Analytics Cookie

A weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere ún. „cookie-kat” – egyszerű, rövid, kisméretű szöveges fájlokat – tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldalunk látogatottságát, segítve ezzel a weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében (részleteket l. a Google oldalán). 

B. Munkamenet cookie

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

C. Funkcionális cookie

Ezek a cookie-k a felhasználói élmény javítása érdekében észlelik, hogy milyen eszközzel nyitotta meg a honlapunkat, megjegyzik az Ön korábbi felhasználói döntéseit (mint például a felhasználóneve, jelszava, választott nyelv, régió, bejelentkezett-e egy korábbi munkamenet során, a szövegméretben, betűtípusban vagy a honlap egyéb testre szabható elemében Ön által végrehajtott felhasználói változtatások), hogy ilyen módon jobb és személyre szabottabb funkciókat kínálhassunk Önnek.

Ezek a cookie-k nem követik Önt nyomon más honlapokon folytatott tevékenységét és nem használjuk azokat olyan célra, hogy hirdetéseket küldjünk Önnek más oldalakon keresztül.

D. Célzott vagy reklám cookie

Az oldal nem használ célzott vagy reklám célú cookie-kat, nem jelenít meg reklámot. 

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1. Az Adatkezelésre az Adatkezelő által üzemeltetett oldalakon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

4.2. Az Adatkezelés célja az Adatkezelő weboldalain elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó Személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja az Adatkezelő weboldalain elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

4.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik  kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.6. Adatkezelő az alábbiakban megjelölt biztonsági szintek vagy megoldások, valamint azokkal azonos biztonsági szintet jelentő eljárások alkalmazását vállalja.

A szerverünk fizikailag a BIX (Viktor Hugó 18-22) adatközpontban van. A BIX három budapesti adatcenterben (SZTAKI, Dataplex, Dataneum) működő csomópontból áll. A csomópontok 100 Gbps-os vonalakon, CISCO Nexus 7710 switch-eken keresztül, redundánsan kapcsolódnak egymáshoz.

A szervereket légkondicionált géptermekben helyezzük el, nagy sebességű, redundáns internetkapcsolaton, dízel generátorral biztosított szünetmentes áramellátással.

Hiba esetén a non-stop hálózati felügyelet, 7x24 órás elérhetőség, és távoli IP konzol lehetőség segít a gyors és hatékony hibaelhárításban.

Adatközpontunk jellemzői: georedundáns hálózati kialakítás, személyazonosítás, DDOS támadás elleni védelem, hozzáférések és kritikus tevékenységek folyamatos monitorozása, meghibásodás, adatvesztés esetén 24 órán belül visszaállítjuk az adatokat, rendszeres mentés különálló szerverre.

4.7. Az Adatkezelő külső adatfeldolgozót vesz igénybe: Bohl Software Consulting Informatikai Kft. 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 13. 4. ép. 6. em. 97.

5. Az Adatkezelés elvei

5.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

5.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

6. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat a GDPR rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Az adatátadás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, valamint további kivételek a jelen szabályzat 10.3 pontjában foglalt adattovábbítási esetek.

6.3. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

6.4. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.5. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználók bármely Személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Adatkezelő felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

6.6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7. Az Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

6.8. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek a Személyes adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9. Ha a Személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő Személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

6.10. Az Adatkezelő a Személyes adatot törli, ha

(i) annak kezelése jogellenes;

(ii) (ii) a Felhasználó Személyes adatának törlését kéri;

(iii) (iii) a Személyes adat hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

(iv) (iv) az Adatkezelés célja megszűnt, vagy a Személyes adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

(v) (v) a Személyes adat törlését bíróság vagy hatóság elrendelte.

6.11. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

6.12. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akik részére korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbításra került. Az értesítés az Adatkezelő mellőzheti, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

6.13. Ha a Társaság, mint Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokairól, továbbá arról, hogy az Adatkezelő határozatával szemben a bírósághoz, ill. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

7. Az Adatkezelés időtartama

7.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – írásban ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

7.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

8. Rendelkezés Személyes adatokkal

8.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelezőrendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

8.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

8.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

9. Adattovábbítás lehetősége

9.1. Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

9.2. Amennyiben Adatkezelő a www.olvasokboltja.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

9.3. A Felhasználók egyes személyes adatai, meghatározott célból, a Felhasználó hozzájárulása alapján az alábbiak szerint továbbításra kerülnek:

a. a www.arukereso.hu oldal Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése Adatkezelő által továbbításra kerül a Naspers OCS Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-186759) részére Az adattovábbítás célja a vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli;

b. Adatkezelő a Felhasználók regisztráció során rögzített személyes adatait és megrendelési adatait a megrendelt csomagok kézbesítése érdekében, továbbá termékekre vonatkozó böngészési adatait a személyes adatoktól elkülönítve statisztikai célokból továbbíthatja a DPD Hungária Kft. (1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., Cg. 01-09-888141) valamint a Magyar Posta Zrt. (1101 Budapest, Üllői út 114-116. Cg. 01-10-042463) részére.

10. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

10.1. Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

11. A Felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt Személyes adataikkal kapcsolatosan

11.1. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére (1024 Budapest, Retek u. 33-35.) küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az iroda@typotex.hu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik.

11.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

11.3. A kezelt Személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

11.4. A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatának Adatkezelése ellen,

a) ha a Személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, a Személyes adatot átvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

b) ha a Személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést – beleértve a további Adatfelvételt és Adattovábbítást is – megszünteti, és a Személyes adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a jelen pontban hivatkozott határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint a 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az iroda@typotex.hu e-mail címen.

Budapest, 2018.05.22.

Anthology ::
Literature ::
Translation ::

minimap