Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Magyarul Bábelben portál általános szerződési feltételei

 

A jelen ÁSZF tartalmazza Magyarul Bábelben portál (magyarulbabelben.net) használatának feltételeit, érvényes 2020. március 1-től visszavonásig.

A SZOLGÁLTATÓ

1. A magyarulbabelben.net portált a Typotex Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató").

2. A Szolgáltató cégneve: Typotex Elektronikus Kiadó Kft. A Szolgáltató rövidített neve: Typotex Kft.

3. A Szolgáltató székhelye és postacíme: 1024 Budapest, Retek u. 33-35.

4. Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-064077

5. Szolgáltató adószáma: 10274497-2-41

7. Ügyfélszolgálat/Áruház adatai: Typotex Kft. 1024 Budapest, Fillér u. 9-11., 36-1-315-0256, info@magyarulbabelben.net, magyarulbabelben.net.

A SZOLGÁLTATÁS ELFOGADÁSA

A regisztráció során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit a weboldal használatához. Ezt az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Magyarul Bábelben portál és a Felhasználó között.

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A Magyarul Bábelben portál (továbbiakban: Magyarul Bábelben) azzal a céllal jött létre, hogy bármely magánszemély (továbbiakban: Felhasználó) írott vagy más jellegű tartalmat (továbbikban: Mű, amely lehet eredeti mű vagy egy mű fordítása is) töthessen fel, mely Mű szerzői jogát maradéktalanul birtokolja. A portálon keresztül Felhasználó által feltöltött Mű elérhetővé válik a látogatók (továbbiakban: Látogató) számára. Felhasználó a feltöltéssel hozzájárulását adja a Szolgáltató számára a fordítás nyilvánossághoz közvetítéséhez. Felhasználó emellett jogszavatosságot vállal arra nézve, hogy az általa feltöltött tartalmak felhasználási jogaival rendelkezik, így szükség esetén Szolgáltató a vele szemben érvényesített kártérítési követeléseket és a követelésekkel esetlegesen felmerülő költségeit a Felhasználóval szemben érvényesítheti. A prózai művek részletei, ill. bármilyen más szövegrészlet (pl. életrajz), képi vagy hangzó anyag is ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a verses művek.

A portált bárki látogathatja. A látogatás megvalósulhat regisztráció nélkül. Látogató tudomásul veszi, hogy a portálra feltöltött tartalmak szerzői jogi védelem alatt állnak, azok csak a szerzői jog meg nem sértésével használhatók fel.

A portálra Felhasználó Művet tölthet fel. Mű feltöltésének feltétele, hogy Felhasználó birtokolja a Műhöz kapcsolódó szerzői jogok összességét, azaz saját művét vagy fordítását tölti fel. Kétes eredetű, kétes hátterű, rendezetlen szerzői joggal bíró Mű feltöltése esetén a feltöltés miatti szankciókat, büntetőjogi következményeket minden esetben és kizárólag Felhasználó viseli. Amennyiben a feltöltés a szövegen kívül egyéb tartalmi elemeket (rajz, ábra, térkép, fotó, illusztráció, idézet, videó) is tartalmaz, úgy Felhasználónak az egyéb tartalmakhoz kapcsolódó jogokat is birtokolnia kell.

Művet kizárólag a Mű szerzői jogait birtokló személy töltheti fel, azaz azt nem töltheti fel rokon, barát, hozzátartozó, vagy más személy, csak a Mű szerzője saját maga.

Ha a Mű szerzője már nem él, és a halálát követő év első napjától számítva nem telt még el 70 év, akkor a Szerző művét kizárólag a Művének szerzői jogait kizárólagosan birtokló személy töltheti fel a portálra. Ha a Mű szerzői jogait több egyén birtokolja, úgy a feltöltést végző Felhasználónak a többi jogtulajdonos/jogutód feltöltésre vonatkozó meghatalmazását, engedélyét is birtokolnia kell. Eben az esetben Felhasználónak a szerzői jog birtoklását bizonyító hivatalos okiratot mind papíron, mind elektronikusan el kell juttatnia a Szolgáltató számára. (A Nyilatkozat szövegét kérjék kollégánktól az info@magyarulbabelbent.net e-mail címen.) A Felhasználó feltöltése csak akkor válik véglegessé, amikor a portál adminisztrátora ellenőrizte és jóváhagyta azt a megküldött hivatalos okirat alapján.

Amennyiben a mű szerzője már nem él, de a halálát követő év első napjától számítva már eltelt 70 év, a szerzői jog védelmi ideje lejárt, a mű szabadon felhasználható. Ebben az esetben Felhasználó a művet szabadon feltöltheti az oldalra.

Védelem alatt áll más szerző művének átdolgozása, feldolgozása és fordítása is. Az átdolgozó, illetve fordító joga nem sértheti az eredeti mű szerzőjének jogait, amelyre a felhasználónak is tekintettel lennie.

A portál felhasználására jogosult Felhasználó tartozik mentesíteni a Magyarul Bábelben oldalt minden anyagi helytállási kötelezettség vagy jogi felelősségre vonás alól olyan jogsértés, veszteség vagy kár miatt, amelyek a portálon megjelenő jogsértés, különösen a személyhez fűződő jogok esetleges megsértése következtében harmadik felet érik.

Szolgáltató a Művet harmadik fél számára nem adja át. Amennyiben egy mű vagy Szerző iránt érdeklődés merül fel harmadik fél részéről, Szolgáltató a Szerző honlapon megadott kapcsolati adatait átadhatja a harmadik fél számára kapcsolatfelvétel céljából.

Szolgáltató elsődleges célja, hogy a portálra közlésre alkalmas Mű kerüljön feltöltésre. Annak joga, hogy mely Mű alkalmas közlésre vagy sem, kizárólag Szolgáltatót illeti.

Ennek megfelelően Szolgáltató indoklás és figyelmeztetés nélkül inaktiválhat vagy eltávolíthat bármely Művet a portálon, illetve portálról. Inaktiválás esetén Szerzőnek lehetősége van a Mű átdolgozására, így az az átdolgozást követően – Szolgáltató erről e-mailen történő értesítése után – ismét elérhetővé válhat, ha Szolgáltató ezt jóváhagyja. Ellenkező esetben Szolgáltató az aktiválást megtagadhatja.

A művel szemben támasztott tartalmi elvárások: Szerző által feltöltött Mű nem lehet az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütköző, továbbá nem lehet jogsértő, közízlést vagy közerkölcsöt sértő, nem sértheti mások személyhez fűződő jogait, nem sértheti a Magyarul Bábelben oldal jó hírét és üzleti érdekeit, nem tartalmazhat faji megkülönböztetést mutató, a kisebbségeket sértő vagy gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmat, nem mozgósíthat konkrét politikai akcióra, tüntetésre, vagy egyéb rendezvényen történő részvételre, illetve nem szerepelhet benne tervezett gyűlés, demonstráció, vagy egyéb rendezvény helyszíne, időpontja; nem mozgósíthat adománygyűjtésre, bojkottra, nem tartalmazhat bankszámlaszámot, reklámot, kereskedelmi közleményt, nem kínálhat üzleti szolgáltatást, nem vonatkozhat közéleti szereplőnek nem minősülő természetes személyre. A Magyarul Bábelben oldal jogosult egyes feltöltött művek közzétételét megtagadni, vagy már feltöltött művet figyelmeztetés nélkül eltávolítani. A Magyarul Bábelben oldal a feltöltött mű közzétételének megtagadásáért vagy annak eltávolításáért semmilyen felelősséggel nem tartozik. A feltöltött művek tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a feltöltött Művet a Szolgáltató jogi szempontból vizsgálhatja, ellenőrizheti, ám sem a vizsgálat, sem az ellenőrzés a Szolgáltatónak nem feladata.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a feltöltött Művet általa kijelölt személy (továbbiakban: Értékelő) megvizsgálja. Értékelő jogosult a portálra feltöltött Művek elsősorban irodalmi vizsgálatára. A vizsgálat eredményét csak a Szolgáltató ismeri meg, és ennek ismeretében inaktiválhatja vagy eltávolíthatja a Művet a Portálról.

A Felhasználók egymás feltöltéseit, műveit és fordításait nem jogosultak bírálni, kritizálni, sértő megjegyzéssel illetni. Amennyiben valamely felhasználónál mégis ilyet tapasztalunk, akkor egy figyelmeztetés után a Magyarul Bábelben üzemeltetője jogosult kitiltani őt az oldalról.

INFORMATIKAI HÁTTÉR

Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Szerző által a Portálon elhelyezett adatokat, azokról rendszeresen biztonsági mentést készít. Azonban Üzemeltető nem vállal felelősséget a tárolt adatokért, sem az adatok Szerző hibájából történő elvesztéséért, az abból származó anyagi károkért.

Szolgáltató nem köteles a szolgáltatást teljesíteni, ha önhibáján kívül történt esemény vagy ok miatt akadályoztatva van („vis maior”). Jelen szerződés értelmezése során bármely olyan esemény is „vis maior”- nak minősül, amely az általa érintett fél akaratától függetlenül következik be, és amelyet az érintett fél megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tud.

 

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Gyűjtemény ::
Irodalom ::
Fordítás ::

minimap