This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Neruda, Jan: Téli ballada (Ballada zimní in Hungarian)

Portre of Neruda, Jan

Ballada zimní (Czech)

Čaroděj šel po silnici
V mrazné zimní chumelici,
Došel k šeré šibenici.
Sibenice trojram lysý,
Na ní tři zloději visí.
Usednul. „Zde dobré bydlo.
Máte, hoši, pěkné sídlo! —
Ale teď už honem dolů,
Ponoclehujem tu spolu!“
Zaklel, máchnul rukou v kole
Hup! a již jsou všichni dole.

Zasedli kruh ve příšerný.
Hlavy sobě napravují,
Mistra chvalně pozdravují.
První jako pes je černý,
Kde ramena tu kolena,
Brada věky neholena;
Druhý s hlavou rozsochatou,
S nohou dřevem podepjatou;
Třetí — pánbůh budiž s námi! —
Celý nahý — v očích ledy,
Po tváři je jíním šedý
A po těle střechýl samý.

„Vzkřísil jsem Vás, dále žijte,
Tropte dál svou lotrovinu,
Za to mně dnes posloužíte.
V šibenice nočním stínu
Pospolu se pobavíme,
Vínem spijem, povyspíme.
Vzhůru, sneste, čeho třeba,
Jeden peřin, druhý chleba,
Třetí vína — kapka stačí! —
Vzhůru, leťte, plémě stračí!“
Vzlétli jako hejno ptačí.

Vzduch jen hvízdnul divým letem
A již první snes‘ se zpátky.
„„Nesu polštáříček malý,
Uzmul jsem jej vdově chudé
Churavícím pod dítětem;
Trochu na nás bude krátký —““
„Však ho na nás dosti bude!“
Mistr tovaryše chválí;
Říká slova, statek množe:
Už tu čtvero měkké lože.
Nad hlavami teskné vání,
Jako dálné žalování.

A již je tu nazpět druhý.
„„Nesu víno, šel jsem zchytra
Na skříň kostelního sluhy,
Mělo ku mši sloužit zítra;
jen že je ho málo trochu —““
„Stačí nám, můj dobrý hochu!“
Mistr říká svoje bludy,
A již vína kolem sudy.
Ve vzduchu to lačně hučí,
jak když šedí vlci skučí.

Třetí tu a volá v plesu:
„„Svěcenou Ti hostyj nesu!
Vyrval jsem ji knězi ctnému,
Nes‘ ji k smrti nemocnému
Na poslední posilnění.””
„Dobrý chléb, když jiný není —“
Hrom v tom bouchnul. Co se děje?
Zem se pod nohama chvěje,
Vzduch jak hlína, plný chmýru,
Vše se točí v náhlém víru,
Co kde leží, co kde stojí,
Vzhůru dolů lítá v roji,
A ti čtyři v divém kůru
Letí jako plevy vzhůru.
Ještě zavzdechnutí táhlé,
A zas ticho, ticho náhlé.

Zimní ticho. Přišlo ráno,
S nocí den se plavě mísí,
Nad silnicí trojram lysý,
Na něm čtyři chlapi visí.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationhttps://cs.wikisource.org/wiki/ Balady_a_romance/Ballada_zimn%C3%AD

Téli ballada (Hungarian)

Ment az úton a varázsló
Űzve-nyúzva havazástól,
Latrot lát akasztófástól.
Háromágú a bitófa,
Lator rajta három lóga.
Leült. „Itt jó csak az élet.
Szép ház, fiúk, a tiétek! —
Hanem már le onnan, usgyi,
Együtt fogunk itt aludni!”
Szóval és kézzel varázsol,
S hopp, már lent vannak a fáról.

Le is ültek rémes körben,
Kinyújtóztatják fejüket,
Dícsérik a mesterüket.
Egyik földfekete szörnyen,
Karja hosszú, lába kurta,
Nagy szakálla összetúrva;
Másik fején ágak, bogak,
Fél lábat husáng támogat;
A harmadik — Szent Ég! Nézd csak! —
Pucér — jég a szembogara,
Arca csupa hó és dara
Egész teste csupa jégcsap.

„Föltámasztottam kendteket,
Lopjanak tovább is bátran.
Szolgáljanak ma engemet.
Bitófájuk árnyékában.
Ki magunkat szórakozzuk,
Kiborozzuk. kialusszuk.
Szerezzen a kicsi sereg,
Párnát emez, az kenyeret,
Amaz egy csepp bort — nos rajta!
Indulás! Fel, szarka-fajta!”
Felröppennek baljós rajba’.

Felsüvít a lég is vadul.
S egy már hozza is leletét.
„Ni, kispárna, ha megéri,
Szegény özvegytől oroztam,
Beteg gyermek feje alul;
De négyünknek nem lesz elég —"
„Elég lesz az szélten-hosszan!”
Varázslómester dicséri;
Varázsszót mond, párna dagad,
Puha ülés négy is akad.
Fejük felett szél fúvása,
Mint a távolok sírása.

Jön a másik vissza éppen.
„Furfangomnak ítt a bére.
Hol leltem? a sekrestyében:
Bor a holnapi misére;
Csak a mennyisége szerény —"
„Elég lesz, te helyre legény!”
Mester mondja tévigéit,
S íme! hordók véges-végig.
Fentről most heves süvöltés,
Akár a farkasüvöltés.

A harmadik mond vidáman:
„Ni, szentelt ostyát találtam!
A pap kezéből kitéptem,
Haldoklóhoz vitte éppen,
Végső szíverősítő ez!”
„Ha nincs más, megfelelő lesz —”
Dörren a menny. Mi van itten?
Láb alatt a föld kibillen,
Cuppog a lég, nyálkás, szőrös,
Minden körbe-körbe röpdös,
Ahol állsz vagy ahol fekszel,
A kerengést zúgva kezdd el!
Az a négy rossz, furcsa fej ma
Fent kóvályog mint a pelyva.
Még egy nagy lélegzetvétel,
S síri csend száll szerteszéjjel.

Téli, mély csend. Jött a hajnal,
Éj, nap szürkül egybefogva,
Út mentén hármas bitófa,
Négy gaz lator rajta lóga.Uploaded byEfraim Israel
Source of the quotationsaját fordítás

minimap