This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Mander, Karel van: Jeronimus Bos [Hieronymus Bosch] élete (T'leven van Ieronimus Bos in Hungarian)

Portre of Mander, Karel van

T'leven van Ieronimus Bos (Dutch)

Veelderley en vreemt zijn de geneyghtheyden, handelingen en wercken der Schilders: en yeder is beter Meester gheworden in t'ghene, daer de Natuere hem door lust toe heeft ghetrocken, en aengheleyt. Wie sal verhalen al de wonderlijcke oft seldsaem versieringhen, die Ieronimus Bos in't hooft heeft ghehadt, en met den Pinceel uytghedruckt, van ghespoock en ghedrochten der Hellen, dickwils niet alsoo vriendlijck als grouwlijck aen te sien. Hy is gheboren gheweest tot s'Hertoghen Bosch: maer hebbe geenen tijdt van zijn leven oft sterven connen vernemen, dan dat hy al heel vroegh is geweest. Hy was nochtans in zijn draperinghen oft lakenen ghenoech afghescheyden van de oude moderne wijse, van dat menighvuldigh kroken en vouwen. Hy hadde een vaste en seer veerdighe en aerdighe handelinghe, doende veel zijn dinghen ten eersten op, het welck nochtans sonder veranderen seer schoon blijft. Hy hadde oock als meer ander oude Meesters de maniere, zijn dinghen te teeckenen en trecken op het wit der Penneelen, en daer over een doorschijnigh carnatiachtigh primuersel te legghen, en liet oock dickwils de gronden mede wercken. Daer zijn t'Amsterdam eenige van zijn stucken. In een plaets heb ick van hem ghesien een vluchtinghe van Egypten, daer Ioseph voor aen eenen Boer den wegh vraeght, en Maria op den Esel sit: in't verschieten is een vreemde roots, waer wonder te beschicken is, wesende als een Herberghe: daer comen oock eenighe vreemde bootsen, die om gelt eenen grooten Beer doen dansen, en is alles wonder seldtsaem en cluchtigh om sien. Noch is van hem op de Wael een Helle, daer de oude Vaders verlost worden, en Iudas die oock mede meent uyt trecken, wort met een strick opghetrocken en ghehanghen: t'is wonder wat daer al te sien is van oubolligh ghespoock: oock hoe aerdigh en natuerlijck hy was, van vlammen, branden, roocken en smoocken. Noch is van hem t'Amsterdam eenen Cruys-dragher, daer hy meer staticheyt, als wel zijn ghewoonte was, in heeft ghebruyckt. Te Haerlem ten huyse van Const-liefdighen Ioan Dietring, heb ick ghesien van hem verscheyden dinghen, deuren met eenighe heylighen: onder ander, daer eenighen Sanct Monick wesende, met verscheyden Ketters disputerende, doet alle hun Boecken met oock den zijnen legghen op het vyer, en wiens Boeck niet verbrande, die soude recht hebben, en des Sancts Boeck vlieght uyt het vyer, dat seer aerdigh gheschildert was, alsoo wel het branden des vyers, als de roockende houten verbrandt en met de asschen becleedt wesende: den Sanct met zijnen gheselle seer statigh siende, en d'ander bootsighe vreemde tronien hebbende. Elder is eenigh mirakel, daer eenen Coningh en ander ghevallen seer schricklijck sien: en de tronien, hayren en baerden, hebben met cleen moeyte eenen grooten welstandighen aerdt. Tot s'Hertoghen Bosch in de Kercken, zijn noch van zijn wercken, als in meer ander plaetsen: oock in Spaengien in't Escurial, dingen die daer in grooter weerden worden gehouden. Tot hem spreeckt in zijn veersen Lampsonius, op dese meeninghe:

Ieroon Bos, wat beduydt u soo verschrickt ghesicht,
En aenschijn alsoo bleeck, het schijnt oft even dicht
Ghy al het helsch ghespoock saeght vlieghen om u ooren.
Ick acht dat al ontdaen u zijn de diepste chooren

Gheweest van Pluto ghier, en d'helsche wonsten wijt
V open zijn ghedaen, dat ghy soo constigh zijt,
Om met u rechter handt gheschildert uyt te stellen,
Al wat in hem begrijpt den diepsten schoot der Hellen.


Daer is noch gheweest eenen Lodewijck Ians van den Bos, gheboren tot Shertoghen Bosch, die seer fraey was van Fruyten en ghebloemt, die hy t'somtijt maeckte als staende in een glas met water, en gebruyckter grooten tijt, ghedult, en suyverheyt in, dat alles scheen natuerlijck te wesen: makende oock op de Bloemkens en Cruydekens den Hemelschen dauw: daer beneffens oock eenighe Beestgens, Vijfwouters, Vlieghskens, en derghelijcke, gelijck men zijn dingen hier en daer by den liefhebbers mach sien. Hy was oock fraey van beelden, als te sien is by Const-liefdigen Melchior Wijntgis te Middelborgh, daer van zijner handt is eenen seer schoonen Ieronimus, vier groote ronden, soo branden, Fruyten, als Bloem-potten, en ander stucxkens, seer wel en suyver ghedaen. Oock is by Iaques Razet van hem een glas met bloemen, seer aerdich gheschildert: en om dies wille ick niet veel anders van hem weet te schrijven, stel ick hem hier beneffen zijnen Landts man, oft gheboort-stadts genoot, op dat zijnen naem en lof onder den Schilders in gedacht blijve.Source of the quotationHet Schilderboeck van Karel van Mander

Jeronimus Bos [Hieronymus Bosch] élete (Hungarian)

A festőknek sokféle és furcsa hajlamuk, festői modoruk és alkotásuk van, és mindegyik abban ér el legnagyobb sikert, amelyikhez leginkább vonzódik, s a természet is hajtja. Ki tudja megmondani, hogy Jeronimus Bos a kísérteteknek és pokoli szörnyeknek mennyi furcsa hagymázas képzeletét hordta a fejében és adta vissza ecsetjével, olyan rémképeket, amelyeket inkább borzasztó, mint kellemes nézni. Születési helye ’s-Hertogenbosch, életéről és haláláról azonban semmit se tudtam kinyomozni, csak annyit, hogy nagyon régen működött. A gyűrődésekkel és ráncokkal teli szövetek redőzésének módja nála mégis nagyon különbözött az akkor szokásostól. Ecsetkezelése biztos, nagyon ügyes és kellemes volt, gyakran első nekibuzdulásra festette meg műveit, s ezek további megmunkálás nélkül is nagyon szépek maradtak. Mint több régi mesternek, az volt a szokása, hogy a dolgait felrajzolta a tábla fehér alapozására, és erre áttetsző, testszínű árnyalatokat festett; gyakran hagyta az alapozást is érvényesülni.
Amszterdamban van néhány képe. Valahol láttam tőle a Menekülés Egyiptomba címűt, amelyen József az előtérben egy paraszttól az utat kérdezi, Mária pedig a szamáron ül. A háttérben áll egy különös szikla, amely körül akkora sürgés-forgás van, mint egy vendégfogadónál; furcsa figurák is vannak a képen, akik pénzért egy medvét táncoltatnak, az egész bámulatos és mulatságos látvány. Van továbbá a Waalon egy Pokol című képe, amely azt mutatja, hogyan szabadulnak ki belőle az ősatyák, míg Júdás, aki azt hiszi, hogy ő is kimehet, kötelet kap a nyakára. Bámulatba ejtő, mennyi bolond, kísérteties figura látható itt, de az is, hogy milyen ügyes volt a lángok, tűzvészek, füst és köd természetes megfestésében. Van aztán még Amszterdamban tőle egy Keresztvitel, amelyen komolyabb, mint szokott lenni. Haarlemben különböző dolgait láttam a műpártoló Joan Dietringh házánál, nevezetesen oltárszárnyakat több szenttel, az egyikük, valamiféle szent szerzetes, különféle eretnekekkel disputál, és könyveiket a magáéval együtt tűzre rakatja. Annak lesz igaza, akinek a könyve nem ég el, és íme, a szentnek a könyve kirepül a tűzből. Nagyon ügyesen volt megfestve minden: a lobogó tűz s a megégett és hamuval borított füstölgő fadarabok. A szent és társai nagyon komolyak, míg a többieknek mókás, furcsa fizimiskájuk van. Másutt van egy csodát ábrázoló festménye, amelyen egy király és mások, akik a földre estek, nagy rémülettel néznek fel; az arcok, a haj és a szakállak kevés fáradozással különösen jól sikerültek. Vannak művei ’s-Hertogenboschban, a templomban, valamint több más helyen is: hasonlóképpen Spanyolországban az Escorialban, olyan dolgok, amelyeket ott igen nagyra értékelnek. Hozzá szól Lampsonius a versében imigyen:

Hieronymus Bos, arcod miért ijedt?
Sápadt ábrázatod pokoli szörnyeket
Vél látni, szárnyasan füled körül zsibongnak.
Hiszlek a mély sötét árny-hadaktól szabadnak;

Tágra nyitottad a sátán-hajlékokat,
Te és művészeted, melynek mestere vagy.
Bírói bölcs kezed megfesti, szerte-tárja
Mind, mit a mord pokol mélysége rejt magába.PublisherHelikon Kiadó, Budapest
Source of the quotationKarel van Mander: Hírneves németalföldi festők élete, p. 56-57.

minimap