Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Karinthy Frigyes: ФРИДЕШ КАРИНТИ - МЕТАФИЗИКА ДВИЖУЩЕЙСЯ ФОТОГРАФИИ (A mozgófénykép metafizikája Orosz nyelven)

Karinthy Frigyes portréja
Ceszárszkaja Maja portréja

Vissza a fordító lapjára

A mozgófénykép metafizikája (Magyar)

Hogy mondanivalómat tisztán lássam magam előtt: szeretném ezt a cikket azzal a tétellel kezdeni, amivel befejezni akarom: a mozgófényképet az emberi lelemény legcsodálatosabb alkotásának látom.

Elég alkalmam volt már hozzászokni, meg is unni, ha úgy tetszik: - és még mindig áhítatszerű csodálatot érzek, magának a találmánynak csodálatát, valahányszor megjelenik szemeim előtt az élő és bizsergő vászonlap, melyen élő élet nyüzsög és mozog.

Az utóbbi időben sok szó esett művészek között arról, hogy éppen a művészetnek mekkora kárára van ez a magában véve rideg és művészietlen ipar, mely a maga objektív mondanivalójával elhódítja az emberek figyelmét azoktól az alkotásoktól, melyekben az emberi lélek szubjektivitása és lírizmusa: az úgynevezett örökszép nyilatkozik meg. A művészlélek ösztönszerű irtózása a lelketlen fotográfia iránt: ez szólal meg az ilyen tiltakozásokban, melyek éppen oly jogosultak és érthetők, mint amilyen kicsinyesek.

Mert világosan és őszintén tisztába kell jönnünk azzal: milyen jelentősége van emberi létünkben a szubjektívnek és milyen az objektívnek. A pesszimizmus szelíd, zsongító filozófiája szóljon. Mi vagyok én, minden szubjektivitásommal, minden belső valóságommal egyetemben: - és mi az "én"?

Három év előtt, vagy két év előtt, vagy tegnap, délután három órakor talán végigmentem egyszer az Andrássy-úton, egész szubjektív mivoltomban, mindazzal a titkos vonatkozással, melyet "magam"-nak nevezek. "Én" mentem végig az Andrássy-úton, gondolkodtam és éreztem, az egész világ én voltam és ez volt a legfontosabb, sőt az egyedül fontos.

Csakhogy, mondjuk, én ezt elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy ott mentem, gondolkodtam és akkor is "én" voltam. Elfelejtettem, végleg és visszavonhatatlanul. Elfelejtettem, mint ahogy elfelejtjük éjféli álmainkat; mint elfelejtjük férfikorunkban ifjú érzéseinket; agg korunkban minden lelkesedésünk: - minthogy elfelejtjük életünket koporsónk fenekén.

Ki volt hát akkor az az "én", aki végigment az Andrássy-úton s akiről "én" mit sem tudok? Más ember, nekem idegen valaki, aki meghalt, vagy sohasem létezett, mert hiszen nem tudok róla. Maradt belőle valami? Részemre nem maradt semmi belőle: - eltünt, szertefoszlott, semmivé lett, mint a pára - mint ahogy eltűnik, semmivé lesz ez az én, ki most itt gondolkodik - ha holnap elfelejtem ezt a percet. De ha részemre meg is halt az az ember, a valóságban mégis létezett: - mint jelenség: szín, fény és mozdulat. Végigment az Andrássy-úton, látni lehetett őt, mozdulatait, plaszticitását: - s ehhez a valósághoz képest nevetségesen jelentéktelen valami az a zavaros és határozatlan, elvont viszonylat, amit oly büszkén és elbízottan nevezünk "én"-nek: - amit a skeptikusok képesek az egész világnak tartani, amibe bele akartam kapaszkodni - jóllehet egyetlen pillant szertefújhatja, mint hiu délibábot, mely csak visszfény és nem valóság.

Íme, mily jelentéktelen és semmis az emberi, egyéni, öntudat az objektív valósághoz képest! Örökös halál az "én" élete. S ha tehát arról van szó, hogy az objektív megismerés új lehetősége előtt állunk: - mily kicsinyes és korlátolt az az ellenkezés, mellyel a hiú szubjektivitás, a művészet (esetünkben: a képzőművészet) tiltakozik! Elsősorban emberek vagyunk s csak azután művészek (ha már disztingválni kell!) - s emberi értelmünknek ujjongani s örülni kell, mikor újabb lehetőségeket látunk megnyílni, újabb megismerések távolába.

Én óriásinak és nagyszerűnek tartom azt a gondolatot, hogy akkor, mikor így végigmentem az Andrássy-úton: egy mozgófényképes masina levehetett volna s ami belőlem szimplán érzékelhető valóság: a szín, a forma, a mozdulat; örökre megmaradt volna, mint szín, forma és mozdulat, az a lény, aki, mint jelenség, igazán voltam: objektív dolgok, konkrét igazság - amelyből csak az öntudat zavaros fikciója hiányzik. Ezt a kicsit nehézkesnek látszó felfogást szeretném kifejteni - de mielőtt ezt tenném, valamit meg kell jegyeznem.

Mikor ennek az értekezésnek keretében mozgóképről beszélek, mindig az ideális, már teljesen tökéletesített színes mozgóképre gondolok, melynek létrejötte - ezen nem lehet vitatkozni - csak idő kérdése. Elméleteket csak tisztult fogalmakkal csinálhatunk, s ilyen kell legyen a tökéletes mozgókép fogalma. Ez a mozgókép tehát színes, abszolút plasztikus és abszolút éles. Tehát szint, formát és perspektívát éppen oly abszolút tökéletességgel ad vissza, ahogy a mostani (egyszínű) fotográfia a fény- és árnykontrasztokat fogja föl éppoly tökéletesen, vagy még tökéletesebben, mint maga a szem. Hogy ezt el fogják érni, rövid időn belül, az nem valószínű, hanem bizonyos. Ma már nem a véletlen és rábukkanás hozza létre a találmányokat, hanem feltalálódnak, mert fel kell találni őket, szisztematikusan. Problémák ma már ezek, olyanok, mint egy-egy komplikált matematikai viszony, egyenlet, melyet még nem tudunk megoldani, de azt tudjuk, hogy van megoldás (az egyenlet természete olyan,) tehát meg lehet oldani, tehát meg kell oldani. Elég agyvelő van hozzá.

Mi hát ez a tökéletes mozgókép? Ami a Létben nekünk objektív: szín, fény és perspektíva (a hangról később) s ezeknek változása, a mozgás, az a mód, ahogy a világ nekünk megjelenik:- mindez éppoly tökéletesen megvan a képen, minthogyha a mi öntudatunkban jelent volna meg annak idején maga az élő objektum, amelyről felvevődött. És hogy itt nem analógiáról, hanem adekvenciáról, megfelelésről van szó: hogy a tökéletes mozgón éppen úgy igazán a valóság jelenik meg, mint hogyha szemeinkben jelent volna meg annak képe: - az kiviláglik, mihelyt utána gondolunk, hogy hogyan működik a tökéletes mozgóképmasina. Nos hát, éppen úgy, vagy még tökéletesebben, mint az a gép, amivel mi tesszük magunkévá a dolgok objektív megjelenését: a szem. Tudjuk, ez se más, mint igen precíz fényképező kamara, melyben igen kis idő alatt valóságos kép keletkezik (halottak szemében utolsó kép!) s el is mosódik rögtön, hogy helyet adjon a következőnek, mely a következő idő-rész mozgásváltozásait foglalja magában. Agyunk tehát épp úgy kép-sorok belső, egy helyre való fixírozásával vesz tudomást a mozgásról, mint ahogy a mozgókép fixírozza szalagjának tökéletesen kész részleteit egy helyre. Hiszen csak így lehetséges, hogy a mozgóképen mi ugyanúgy látjuk a mozgást, mint a valóságban.

Nyilvánvaló tehát, hogy itt analóg processzusról van szó s hogy a (tökéletes) mozgókép ugyanazt jelenti, legalább az érzékelés szempontjából, mintha mi a magunk szemével látnók a valóságot.

De hát mit jelent ez? Óriási dolgokat, szédületes kilátásokat. Avagy nem az a halhatatlanság-e ez, melyről allegóriákban beszélnek a költők? Azt jelenti ez, hogy az az "én", aki akkor az Andrássy úton sétált, nem szűnt meg és nem halt meg: a mozgófénykép levetette őt - s száz meg száz év múlva, ami benne objektív valóság, tehát fizikai megjelenése, újjászületik unokáink szemében, ha lepörög előttük a szalag. Azt jelenti, hogy nincs többé múlt: - eltekintve az öntudatok, az "én" tudatok kicsinyes jelentőségétől - ami a jelenben megjelent szemeink előtt, feltámadva, változatlanul megjelenhet századok leforgása után: - hogy mindenestül eltehetjük önmagunkat, mindazzal, amik objektíve voltunk, színünkkel, mozdulatainkkal, egész életünkkel: - skatulyában eltehetjük magunkat és korunkat a jövőnek: - kihűlt csillag sugara gyanánt, amelynek képe századokon át röpül felénk az űrben, s mely a mi részünkre létezik, bár a valóságban nincs már. Azt jelenti, hogy a színész alkotása immáron éppúgy örökéletű, mint a többi művészé - csak hozzá kell gondolni a tökéletes, színes mozgóképhez a tökéletes fonográfot, amelynek evolúciója éppoly előirt úton halad.

Íme tehát, a mozgókép vakmerően és csodálatosan megközelítette a szédületes fogalmat: a halhatatlanságot. Én, az aki az Andrássy úton sétált, száz év múlva újra meg fog jelenni és sétálni fog: - s azoknak részére, akik látni fogják, egészen ugyanazt fogom jelenteni, mintha mostan látnának.

Hogy a művelődéstörténeti tudományoknak micsoda átalakulását hozza mindez magával: ezek után szinte kiszámíthatatlan. Múlt és jelen összefolyik, távol századok fonódnak egybe - régen porrá és hamuvá lett ősök, mi: megjelenünk az utódok előtt és járunk közöttük. Üde és friss az arcunk színe: mozgunk, járunk és kelünk, újra eléljük nekik életünket - nézünk reájuk - és beszélünk hozzájuk: - ó süket és halott szellemek mi, valótlan valóságok, borzongató kísérletek, árnyak és fantomok! Elátkozott kísértetek mi, akiknek megjelenni, élni, járni, mozogni kell újra, abban a percben, melyben a mi termő porunkból támadott nemzedék felidéz a homályból. Ember, vigyázz! Nincs nyugalom, nincs feledés többé: végtelen jelentősége lehet ezentúl minden mozdulatodnak, fejed félrefordításának, szemed rebbenésének, - mert hiszen örök életűvé lehet. Mi halunk csak meg, meggyötrött öntudatunk, nyomorult énünk - de objektív lényünk tovább él, hogy kérlelhetetlen őszinteséggel tegyen tanúságot rólunk az idők végezetéig.

De hová lesz így a művészet, s mely táplálja őt, a miszticizmus? Nincs értelme a hadakozásnak. Halk szavú és fegyvertelen a művészet, ó Marinetti úr, a valósággal szemben. Ha végtelen birodalmában prüszkölve jelenik meg a ziháló lokomotív - visszahúzódik erdők és berkek rejtekeibe, s belebámul egy virág kelyhébe, mikor elsuhan feje fölött a lég fejedelme: a repülőgép. Nem verekszik a művészet, ó Marinetti úr, megnyugszik és hozzásimul a valósághoz, mint folyandár, mondjuk, mint folyondár.

Szép és mélysége varázsú az a titokzatosság, mely a múltak sejtéséből szűr művészetet... édes mámorba ringatók Anatole France gyönyörű regényei: - de képzeljük el, mit jelentene minekünk, ha az elsötétített terem falán megjelenne a wagrami sík: - ott állna egy dombon az igazi, hús- és vér Napoleon, a lemenő nap tüzében... Vagy a londoni színpad deszkáin jelenne meg előttünk Shakspere s játszaná Hamletet!... Vagy a Géve-piacot látnánk, zeg-zugos utcáival, melyen ordít és nyüzsög a nép, a régen hallgató és hamvadó! Az volna csak az "Ember Tragédiája", melynek jeleneteit egykorú mozgóképekből állítaná össze a direktor!

S futtában még valamit, bár nagyon kitérni nem akarok. Mi a képzőművészet? Bárhogy vélekedjünk is örökszépről és l`art pour l`art-ról: tagadhatatlan, hogy rajz, festmény, szobor abból a szükségérzetből származott eredetileg, hogy megrögzítsük a jelent a jövőnek. Ennek a problémának abszolút megoldását jelenti a mozgókép: a jelenségeket, melyek nekünk színben és formában nyilvánultak, örök életűvé teszi és végleg fixírozza: nem közeledik a valósághoz, mint rajz, festmény vagy szobor, - hanem magát a valóságot adja, úgy mintha megfigyelő és látó agyunkat magát raktározná el a megfigyelt és látott dolgokkal együtt.

S ne legyen többé szó arról, hogy nem az ember maga az isten. A hat nap hat csodája íme beteljesült: - legyőzve a Természet, földön, vízen és levegőben - s íme, a hetedik napot újabb csodával szenteli meg a Szellem: megállítja a futó percet, mint Józsué a hegyen.

Nyugat. 1909.12.FeltöltőP. T.
Az idézet forrásahttp://epa.oszk.hu

ФРИДЕШ КАРИНТИ - МЕТАФИЗИКА ДВИЖУЩЕЙСЯ ФОТОГРАФИИ (Orosz)

Чтобы ясно видеть перед собою то, что собираюсь сказать: начну свою статью с утверждения, которым хочу ее закончить: по-моему, движущаяся фотография — величайшее из чудес человеческой изобретательности.

Казалось бы, сколько было уже поводов свыкнуться с нею, могла бы и надоесть, но: — до сих пор, стоит мне взглянуть на этот живой до мурашек кусок полотна, на котором живет и копошится живая жизнь, и меня пробирает что-то вроде благоговейного восторга, восторга перед самим изобретением.

Последнее время среди людей искусства много было разговоров о том, что именно искусству больше всего и вредит эта, по сути своей, холодная и далекая от него индустрия, и что своей объективностью она лишь отвлекает людей от художественных воплощений человеческой души с их субъективным лиризмом: от так называемого вечно прекрасного. Инстинктивное отвращение художественной натуры к бездушной фотографии: вот что звучит в этих протестах, столь же мелочных, сколь правомочных и понятных.

Потому что мы должны прямо и честно уяснить для самих себя: каково значение субъективного и объективного в нашем человеческом существовании. Пусть скажет свое кроткое совестливое слово философия пессимизма. Что, я есть, со всей своей субъективностью, со всей своей внутренней реальностью: — и что такое “я”?

Года три тому, а может, и два, или вчера, около трех пополудни, кажется, я шел по проспекту Андраши, шел во всей своей субъективности, шел вместе со всеми теми тайными аспектами, которые я называю “собой”. “Я” шел по проспекту Андраши, прошел до конца и думал, и чувствовал, что весь мир был я, и что это самое важное, более того, только одно это и важно.

Но, положим, я забыл про это. Забыл, что шел там, думал, и при этом был “я”. Забыл окончательно и бесповоротно. Забыл как мы забываем полночные сны; как взрослыми мужчинами забываем юношеские ощущения, а в старости всё, что воодушевляло: – как забываем про жизнь на дне гроба.

Кто же был тогда этот “я”, который прошел проспектом Андраши, и о котором я не знаю ровным счетом ничего? Какой-то другой, чужой мне человек, кто-то, кто умер или не существовал вовсе, раз я не знаю о нем. Осталось ли что-то от него? По мне, так ничего не осталось, развеялось в ничто, как пар – как исчезнет, превратится в ничто тот я, который сейчас тут думает – если завтра я забуду эту минуту. Но пусть для меня этот человек умер, ведь существовал же он на самом деле: – как явление:  цвет, свет и движенье. Он прошел проспектом Андраши, и его могли видеть, видеть его движенья, пластику, и в сопоставлении с этой реальностью до смешного незначительна та путаная и неочерченная отвлеченная субстанция, которую мы так гордо и самонадеянно называем “я”: – та, которую скептики готовы считать целым миром, и за которую я пытался уцепиться – наперекор тому, что единственное мгновенье может развеять ее как пустой мираж: ведь она лишь отраженный свет, а не сама реальность.

Вот как малозначимо и ничтожно человеческое, индивидуальное сознание в сравнении с объективной реальностью! Жизнь “я” непрестанная смерть. И, стало быть, раз уж речь о том, что перед нами новая возможность познания объективной реальности: – то право, до чего же мелочно и ограниченно упрямство, с которым тщеславный субъективизм, искусство (в нашем случае изобразительное искусство) протестует против нее! Все-таки мы в первую очередь люди, а уж потом художники (раз приходится различать!) – и нашему человеческому сознанию ликовать бы да радоваться такой появившейся возможности заглянуть в даль новых познаний.

По-моему, это грандиозно, замечательно думать, что когда я шел тогда проспектом Андраши: какое-нибудь устройство для движущейся съемки могло заснять меня, то во мне, что есть грубо ощутимая реальность: цвет, форма, движение; и тогда навечно сохранилось бы как цвет, форма, движение то существо, которым я как явление был на самом деле: сплошь объективные вещи, конкретная правда – за вычетом одной лишь путаной фикции сознания. Эту кажущуюся несколько громоздкой мысль мне и хотелось бы растолковать, но прежде отмечу еще кое-что.

Когда в рамках этого рассуждения я говорю о движущемся изображении, то всегда имею в виду доведенное до полного совершенства цветное изображение, осуществление которого – и это бесспорно – всего лишь дело времени. Теории строятся лишь на очищенных понятиях, таким и должно быть понятие совершенного движущегося изображения. То есть речь идет об абсолютно  пластичном цветном изображении абсолютной  резкости. Цвет, форму и перспективу оно передает с тем же абсолютным совершенством, с каким сегодняшняя (монохромная) фотография передает контрасты света и тени: так же совершенно или еще совершенней, чем человеческий глаз. То, что это будет достигнуто в кратчайшие сроки, не вероятно, а несомненно. Сегодня изобретения рождает уже не случай, на них не натыкаются, к ним приходят, притом систематически, по мере необходимости. Эти проблемы сегодня вроде сложных математических зависимостей, уравнений, которые мы не можем еще решить, но знаем, что решение есть (такова природа уравнений), и, стало быть, решить их нужно. А мозгов хватает.

Что же такое это совершенное движущееся изображение? То что для нас объективно в Бытии: цвет, свет и перспектива (о звуке позднее) и их перемены, движение, тот способ, каким мир являет нам себя: все это присутствует в таком изображении столь же совершенно, как если бы нашему сознанию явился в свое время сам живой объект, с которого оно было снято. И речь тут не об аналогии, а об адекватности, о соответствии: о том, что в совершенном изображении реальность предстает нам такой же, какой картина ее предстала бы нашим глазам: вот что уясняем мы, когда задумываемся о совершенном устройстве для съемки. То есть оно оказывается  таким же, а может, еще совершенней, чем  машина, с помощью которой мы присваиваем себе объективное явление вещи:  глаз. Ведь мы знаем, что глаз тоже всего лишь очень точная фотокамера, в которой за очень короткое время возникает реальная картина (в глазах мертвого человека последняя картина!) – и тут же стирается, чтобы уступить место новой, передающей изменение движения в очередную долю времени. То есть наш мозг отдает себе отчет в движении при помощи фиксации в определенном месте серии картин, подобной фиксации готовых фрагментов на ленте движущегося изображения. Только этим и объяснимо то, что мы ощущаем движущееся изображение как реальность.

Очевидно, что речь тут об аналогичных процессах, и что (совершенное) движущееся изображение приравнивается для нас, по крайней мере в отношении восприятия, к реальности, увиденной собственными глазами.

Что же из всего этого следует? Потрясающие вещи, головокружительные перспективы. Не само ли бессмертие, о котором поэты говорят аллегориями? Следует, что этот самый “я”, который гулял по проспекту Андраши, не перестал быть, не умер, а был заснят, и вот сто лет спустя то в нем, что объективная реальность, то есть физическое его обличье в глазах наших внуков родится заново, стоит лишь прокрутить им эту ленту. Следует, что  прошлого больше нет: – и за исключением мало­значительных сознаний “я”– то, что является нашим глазам в настоящем, будет неизменно являться нашим глазам и столетия спустя; – что мы сумеем сохранить тех самых самих себя, которыми мы были объективно, с нашими цветами, движениями, со всей нашей жизнью: сохранить себя и свое время для будущего: как столетия спустя доходят до нас сквозь космос лучи давно погасших звезд, для нас  существующих, хотя в реальности их давно уже нет. Следует, что творенье актера с этих пор так же вечно, как и творенья остальных художников, и что нужно только придумать для этого совершенный: совершенный с точки зрения движущегося изображения фонограф, эволюция которого движется по тому же предписанному пути.

Итак, движущееся изображение безрассудным и чудесным образом приблизило нас к ошеломительному понятию: к бессмертию. И я, тот, который гулял по проспекту Андраши, будет появляться и гулять снова и снова сто лет спустя: и для тех, кто увидит его, я буду означать то же самое, как если бы они  увидели меня сейчас.

И просто непредсказуемо, как изменит это науки, занимающиеся историей культуры. Прошлое и настоящее сольются в одно, минувшие столетия переплетутся между собой, и давно истлевшие предки, мы: появимся среди потомков. И наши лица будут свежи и румяны, и мы снова будем расхаживать для них, и снова жить им своей жизнью – смотреть на них и разговаривать с ними: о, мы, глухие и мертвые духи, ирреальные реальности, леденящие душу опыты, тени и фантомы! Проклятые привидения, мы, которые снова вынуждены будем жить, ходить, двигаться, как только потомки призовут из тьмы наш плодоносящий прах. Человек, берегись! Нет тебе больше покоя, нет забвенья: бесконечную значимость может обрести отныне любое твое движение, любой кивок, взмах ресниц – ведь все это может превратиться в вечность. Умрем лишь мы сами, измученное наше сознание, жалкое я, но объективно сущее наше будет жить дальше, чтобы с беспощадной откровенностью свидетельствовать против нас до скончания времен.

Но куда же тогда деваться питающему мистицизм искусству? Сопротивление бесполезно. Голос искусства тих, о господин Маринетти, и оно беззащитно перед реальностью. И если на бескрайних его просторах, пыхтя и чихая, появится локомотив – то оно отступит под сень кущ и лесов, и покуда не отгудит над ним царь воздуха, аэроплан, будет себе разглядывать чашечку цветка. Искусство не драчливо, о, господин Маринетти, оно успокоится и обовьет реальность как плющ, скажем, как плющ.

Прекрасна и околдовывает таинственная глубина, что питает искусство догадкой о прошлом… прекрасные романы Анатоля Франса завораживают, но представим себе, что значило бы для нас, возникни вдруг на стене затемненного зала  ваграмская равнина: и на ней, плоть и кровь, сам Наполеон в пламени закатных лучей… Или подмостки лондонского театра, и Шекспир играет Гамлета!.. Или рынок Гивы со сбегающими к нему кривыми улочками, где орут и суетятся давным-давно умолкшие, распылившиеся толпы! То-то вышла б “Трагедия человека”, склеенная господином директором из старых движущихся картинок!

И еще бегло, не особенно отвлекаясь в сторону. Что такое изобразительное искусство? Что бы ни думали мы о вечно прекрасном и о l’art pour l’art, бесспорно, что рисунок, живопись, скульптура изначально родились из потребности закрепить настоящее для будущего. Так вот, движущееся изображение означает  абсолютное решение этой проблемы: увековечивает и фиксирует вещи, явленные нам в цвете и форме, оно не  приближается к реальности, как рисунок, живописное полотно или статуя, а накапливает реальность самоё, как если бы оно отложило про запас сам наш наблюдающий и видящий мозг.

И не будем больше говорить, что человек не есть сам бог. Вот оно, сбывшееся чудо шести дней: – победив Природу на суше, воде и в воздухе Дух освящает день седьмой новым чудом: останавливает мгновенье, как Йошуа на горе.

Движущееся изображение – величайшее из чудес человеческой изобретательности.

Nyugat 1909. 12. 16 июня 1909 г.FeltöltőP. T.
KiadóМ. Водолей
Az idézet forrásahttp://mek.oszk.hu
Megjelenés ideje

minimap